Betöltés...

Általános szerződési feltételek

AMRITA WEBÁRUHÁZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

(továbbiakban: „ÁSZF”)

 

(HATÁLYOS: 2015.április 1-jétől)

 

1.  ALAPFOGALMAK

 

1.1  Eladó

Cégnév: Amrita Yoga Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 34. 1. em. 3. a.
Ügyfélszolgálat: 1111 Budapest, Bartók Béla út 34. 1. em. 3. a.
Levelezési cím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 34. 1. em. 3. a.
Telefonszám: +36-1-786-7765
E-mail cím:  info@amritajoga.hu
Webcím: webshop.amritajoga.hu
Adószám: 14321577-1-43
Közösségi adószám: HU14321577
Cégjegyzékszám: 01-09-898690
Bankszámla szám: ERSTE Bank Hungary Nyrt. 11600006-00000000-28119771

(a továbbiakban: „Eladó”)

 

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:  munkanapokon: 16:00-20:00 (CET)

 

1.2 Webáruház

 

Az Eladó webshop.amritajoga.hu címen található internetes felülete, melyen keresztül áruk és szolgáltatások vásárolhatók illetve rendelhetők meg (továbbiakban: „Webáruház”)

 

1.3 Vevő

 

Az a személy, aki a Webáruház szolgáltatást igénybe veszi (megrendelést küld el a Webáruház felületén keresztül), azaz a felületen keresztül árut vásárol, illetve megrendel (a továbbiakban: „Vevő”).

 

1.4 Személyes Azonosító Adatok

 

Az Eladó a Vevőről az alábbi személyes azonosításra szolgáló adatokat gyűjti a Webáruházon keresztül történő vásárlás során (a továbbiakban: „Személyes Azonosító Adatok”):

 

Természetes személy esetén:

     a) név, valamint ha eltér, számlázási név,
     b) székhely valamint ha eltér, számlázási cím,
     c) email cím,
     d) telefonszám, és
     e) adószám.

 

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén:

     a)  szervezet bejegyzett elnevezése;
     b) szervezet bejegyzett székhelye;
     c) email cím;
     d) telefonszám; és
     e) adószám.

 

2.  ÁSZF HATÁLYA

 

2.1  ÁSZF Hatálya

 

Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Webáruház internetes felületén leadott valamennyi árura vonatkozó megrendeléssel kapcsolatos jogviszonyban. Az ÁSZF szabályozza a Webáruház szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruházzal összefüggő lényeges körülményeket.

 

Jelen ÁSZF az Eladó és a Webáruházon keresztül vele szerződéses kapcsolatba lépő Vevő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

 

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Webáruház ÁSZF-ét bármikor módosíthassa. A Webáruház ÁSZF-e és annak mindenkori módosítása annak a Webáruház internetes felületen történő közzétételekor lép hatályba, és mindazon áru megrendelésére alkalmazandó, melyet a hatálybalépést követően eszközöltek. A Webáruház ÁSZF-e mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó új ÁSZF-et közzé nem tesz, és amíg a Webáruház szolgáltatást biztosítja.

 

A Webáruházon keresztül történő áru vásárlására irányadó hatályos ÁSZF az ÁSZF letöltése linken bármikor elérhető, letölthető és kinyomtatható mindaddig, amíg az Eladó a Webáruház szolgáltatást biztosítja.

 

2.2  ÁSZF elfogadása

 

Az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a Webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vevő a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, valamint az is elfogadásnak minősül, amikor a Vevő a Webáruházon keresztül megrendelését elküldi az Eladó részére. Amennyiben az utolsó megrendelés elküldése óta eltelt idő alatt az ÁSZF módosult, az Eladó a Vevőt a változásokról a Webáruház internetes felületre történő belépésekor értesíti.

 

3.  WEBÁRUHÁZ SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS MÓDOSÍTÁSA

 

3.1 Megrendelés elküldése

 

A Vevő a Webáruházon keresztül regisztráció nélkül küldheti el megrendelését, melynek során köteles megadni Személyes Azonosító Adatait, a szállítási címet és a fizetési módot.

 

A Vevő a megrendelés elküldésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő által elküldött megrendeléssel összefüggésben keletkező szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Vevő Személyes Azonosító Adatait, Vevő email címét, telefonszámát, valamint a vásárolt árukra, azok vételárára, a vásárlás időpontjára, a fizetés és szállítás módjára vonatkozó adatokat az Eladó nyilvántartásba vegye és kezelje.

 

3.2 Szavatosság a megadott adatokért

 

A Vevő köteles megrendelésében valós, pontos és hiánytalan adatokat szolgáltatni az Eladó részére. A Vevő szavatol a megadatott adatok valóságáért, pontosságáért és hiánytalanságáért. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést érvénytelennek minősítse, amennyiben a megrendelés során megadott adatok hibásak, hiányosak, vagy a valóságnak nem felelnek meg, nyilvánvalóan tévesek, illetve értelmezhetetlenek.

 

3.3 Megrendelés módosítása, törlése, szerződéstől történő elállás

 

A megrendelés elküldését megelőzően a megrendelést a Vevő köteles megerősíteni. A megerősítés előtt a vásárlás megszakítható, valamint a megrendelt áruk és szolgáltatások (azok mennyisége, fajtája, ide értve az adott áru vagy szolgáltatás megrendelésből történő törlését is), és a megadott adatok (Személyes Azonosító Adatok, szállítási cím, fizetési mód) módosíthatóak. A megrendelés elküldését követően a Vevő a megrendeléstől annak elküldését követően a 7. pont rendelkezései szerint elállhat.

 

3.4 Visszaigazolás és szerződés létrejötte

 

A felek közötti szerződés a Vevő Webáruház internetes felületén leadott megrendelés Eladó általi elfogadásával és az elfogadás írásbeli (elektronikus formában történő) visszaigazolásával jön létre. A Vevő megrendelése leadásával egyidejűleg a 4.1. pont értelmében a jelen ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja. Az Eladó a megrendeléssel kapcsolatos visszaigazolást legkésőbb a megrendelés megérkezésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül köteles a Vevő részére megküldeni. Amennyiben az Eladó a fenti határidőn belül nem küld visszaigazolást a Vevő részére, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 

4.  FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

A Vevő a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét, választása szerint, előre átutalással  az 1.1. pontban megjelölt bankszámlára – előlegbekérő alapján – a kiszállítás napjáig, vagy az Eladónál az áruk átvételekor készpénzben teljesíti. Az átvételkor készpénzben fizetés esetén az áru átadója a készpénz átvételéről átvételi elismervényt állít ki.

 

5.  TULAJDONJOG

 

A megrendelt áru tulajdonjogát az Eladó az áru teljes vételárának maradéktalan megfizetéséig fenntartja

 

6.  SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 

6.1 Személyes átvétel

 

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházban megrendelt összes áru kizárólag személyesen vehető át Eladó székhelyén az 1.1 pontban megjelölt nyitvatartási időben azt követően, hogy Eladó írásban jelezte az áru átvételének lehetőségét a Vevő részére. 

 

6.2  Szállítási határidő

 

Az Eladó vállalja, hogy a kiválasztott és megrendelt áru átvehetőségét a felek közötti szerződés létrejöttétől számított 30 (harminc) naptári napon belül a Vevő részére írásban jelzi. Amennyiben a megrendelt áru átvehetőségének igazolása a jelen pont szerint nem történik meg, úgy Vevő jogosult egyoldalú írásos nyilatkozatával a megrendelt áruval kapcsolatban létrejött szerződéstől elállni. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy részszállításokat teljesítsen.

 

6.3 Kárveszély

 

A kárveszély a Vevőre az áru Vevő vagy képviselője általi átvétele napján (az átvételt igazoló számla aláírásával egyidejűleg) száll át a Vevőre.

 

7.  ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

 

7.1 Elállási jog

 

A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vevő jogosult a megrendelt áru átvételétől számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Mindez nem érinti a Vevő azon jogát, hogy a jelen pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

7.2 Elállási jog gyakorlása

 

A Vevő a 7.1 pont szerinti jogát

 

a)  a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b)  az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján
gyakorolhatja, az Eladó 1.1 pontban megjelölt bármely elérhetőségére történő elküldésével, vagy a nyilatkozat személyes megtételével. Az elállási nyilatkozat határidőben megtettnek minősül, ha azt Vevő a határidő lejárta előtt Eladó részére elküldi. Tekintettel arra, hogy a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 7. pontnak megfelelően gyakorolta, ezért javasoljuk az ez irányú nyilatkozat írásban történő megtételét és Eladó részére történő eljuttatását.

 

7.3 Eladó kötelezettségei

 

A Vevő jelen 7. pontban írtaknak megfelelő elállása esetén, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül a fizetési móddal megegyező módon visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó mindaddig jogosult visszatartani a jelen pont szerint visszatérítendő összeget, amíg a Vevő az árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

7.4 Vevő kötelezettségei

 

A Vevő jelen 7. pontban írtaknak megfelelő elállása esetén köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő az árut a határidő lejárta előtt elküldi. A Vevő viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét.

 

A Vevő csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

8.  KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKFELELŐSSÉG ÉS JÓTÁLLÁS

 

8.1  Kellékszavatosság

 

8.1.1 Kellékszavatosság érvényesítése

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései szerint érvényesíthet kellékszavatossági igényt.

 

8.1.2 Vevőt megillető kellékszavatossági igények

A Vevő - választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

 

8.1.3 Kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül Eladóval az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségei valamelyikén, lehetőség szerint írásban, közölni. Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

8.1.4 Egyéb feltételek

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy az árut az Eladó értékesítette számára. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8.2  Termékszavatosság

 

8.2.1 Termékszavatosság érvényesítése

A Webáruházban megvásárolt áruk hibája esetén a Vevő - választása szerint - a 8.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Vevő termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A Vevő tudomásul veszi, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8.1.2 Vevőt megillető termékszavatossági igények

A Vevő termékszavatossági igényként kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

8.1.3 Termékszavatossági igény érvényesítésének határideje

Termékszavatossági igényét a Vevő az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő termékszavatossági jogosultságát elveszti.

 

8.1.4 Gyártó (forgalmazó) mentesülése

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

8.3  Jótállás

 

A Webáruházban forgalmazott árukra vonatkozóan jogszabály kötelezően jótállási kötelezettséget nem ír elő, és ilyen kötelezettséget Eladó sem vállal a megrendelt árukra vonatkozóan.

 

9. PANASZKEZELÉS

 

A Webáruházzal és a vásárolt árukkal kapcsolatos észrevételeket, panaszokat a Webáruház csapata az 1.1 pontban megjelölt nyitvatartási időben személyesen vagy telefonon, más időszakban emailben, vagy postai úton eljuttatott levélben, írásban fogad. Az észrevételeket, panaszokat a Webáruház azok átvételét követően a lehető leghamarabb igyekszik írásban megválaszolni, és válaszát a Vevőnek email levélben a megadott email címre eljuttatni.

 

10. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS


Az Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Webáruház honlapjának megszakítás- és hibamentes elérhetőségét, azonban, a világháló természetéből következően, azt garantálni nem tudja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlaphoz történő hozzáférése alkalmanként megszakadhat vagy korlátozásra kerülhet annak érdekében, hogy az Eladó a megfelelő karbantartási, fenntartási, vagy bővítési munkálatokat el tudja végezni.

 

Az Eladó nem vállal felelősséget a világhálón vagy egyéb elektronikus úton késedelmesen, helytelenül, vagy hiányosan továbbított információkért.

 

A Vevő elismeri, hogy a világháló nem teszi lehetővé a teljes mértékben biztonságos kommunikációt, továbbá felelősséget vállal az ebből eredő esetleges negatív következményekért, beleértve a világhálón továbbított azon adatok helyreállítását, amely a megrendelt áruk értékesítéséhez vagy szolgáltatások teljesítéséhez szükséges.

 

11. ADATVÉDELEM, ADATBIZTONSÁG

 

Az Eladó a Webáruházban történő megrendelés elküldése során a Vevő által megadott Személyes Azonosító Adatokat az adatvédelmi nyilatkozatában meghatározott célból és módokon használja fel, tárolja, valamint kezeli.

 

12. SZERZŐI JOGOK

 

A Webáruház honlapjának teljes tartalmát szerzői jog védi. Az itt szereplő adatok, információk, grafikus ábrák, képek, logók, szoftverek, digitális tartalmak az Eladó tulajdonát képezik, és csak személyes felhasználásra szolgálnak. Minden ezen túlmenő felhasználás, különös tekintettel azok adatbázisokba történő rögzítése, sokszorosítása és a reklámcélú felhasználás bármely formája, valamint harmadik félnek történő továbbítása – részben vagy átdolgozott formában is – az Eladó beleegyezése nélkül tilos.

 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

13.1 Engedményezés

 

Egyik fél sem jogosult a másik fél írásos hozzájárulása nélkül a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszony(ok)ból származó jogait harmadik személyre engedményezni.

 

13.2 Módosítás

 

A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejött bármely jogviszony módosítása kizárólag a felek ez irányú, kifejezett, írásos megállapodásával lehetséges. A jelen pont alkalmazásában a felek írásbelinek tekintik az email kommunikációt is.

 

13.3  Teljes megállapodás

 

A jelen ÁSZF és a Vevő által benyújtott írásos megrendelés tartalmazzák a felek közötti teljes megállapodást az áru megvásárlására, valamint a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan, és hatályon kívül helyeznek minden, az írásos megrendelés benyújtását megelőzően ezen jogviszonyra vonatkozóan a felek között fennállt megállapodást, levelezést, egyeztetést, illetve egyéb, jogi szempontból releváns kommunikációt.

 

13.4 Magatartási kódex

 

Az Eladó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem alárója, ilyen kódex rendelkezései rá nem irányadók.

 

13.5 Békéltető testület

 

A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vevő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat a Vevő és az Eladó közötti, az áru minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében. Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

           Budapesti Békéltető Testület
           1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
           Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
           E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
           Fax: 06 (1) 488 21 86
           Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

13.6  Illetékes bíróság

 

A felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik. Ha ilyen rendezés nem vezetne eredményre, a Felek az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

 

13.7  Irányadó jog

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Ptk-ban foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

1. SZ. MELLÉKLET

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA

 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Amrita Yoga Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

...............................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ............................................................................

 

A fogyasztó(k) neve: ........................................................................................................................

 

A fogyasztó(k) címe: ........................................................................................................................

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt: ................................................