Betöltés...

Adatvédelmi nyilatkozat

AMRITA YOGA KFT.

ADATVÉDELEMI SZABÁLYZAT (NYILATKOZAT)

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik arról, hogy az Amrita Yoga Kft.  (továbbiakban: „Jógastúdió”) hogyan gyűjthet, használhat, adhat át, továbbíthat és tárolhat a jógaoktatással és jógaoktató képzéssel kapcsolatban megadott személyes azonosításra alkalmas adatokat.

Jelen adatvédelmi szabályzat erről a linkről letölthető: Adatvédelmi nyilatkozat

 

1.  JÓGASTÚDIÓ ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS FELHASZNÁLÁSA

 

A személyes adatok olyan információk, amelyek alapján azonosítható vagy elérhető egy konkrét személy.

 

2. JÓGASTÚDIÓ ÁLTAL GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE

 

Amikor egy természetes személy (a továbbiakban: „érintett”) jógaoktatás vagy jógaoktató képző szolgáltatást rendel meg a Jógastúdiótól, szükséges, hogy megadja a személyes adatait, melyek a következők:

 

2.1 Általános adatok (a továbbiakban: „Általános Személyes Adatok”)

 

Természetes személy esetén:

a)  név;
b) cím;
c) email cím;
d) telefonszám; és
e) születési dátum
f)  jógatapasztalatra vonatkozó információk
g)  sporttapasztalatra vonatkozó információk

 

2.2 Különleges adatok (a továbbiakban: „Különleges Személyes Adatok”)

a) aktuális terhesség;
b) krónikus betegség, aktuális egészségügyi állapot;
c) műtétek;
d) gyógyszerszedés;

(a továbbiakban Általános és Különleges Személyes Adatok együttesen: „Személyes Adatok”)

 

A Személyes Adatok átadásának elmulasztása esetén az érintett a Jógastúdióval jógatanulásra és jógaoktató képzésre érvényesen nem tud szerződést kötni.

 

A jelen pont szerint átadott adatok szerződéses kötelezettségen alapulnak.

 

3. SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

 

a)  A Jógastúdió által gyűjtött Személyes Adatokat a Jógastúdió az érintettel jógaoktatásra és jógaoktató képzésre kötött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából használja fel a következők szerint: az Általános Személyes Adatokat a mindenkori számviteli jogszabályok szerint előírt kötelező bizonylat megőrzési kötelezettség tartamág, a Különleges Személyes Adatokat a szerződés megszűnéséig

 

b) A Jógastúdió részére rendelkezésre bocsátott Személyes Adatok alapján, amennyiben szükséges (pl. órákkal kapcsolatos tájékoztatás) a Jógastúdió kapcsolatba lép az érintettekkel.

 

c) Amennyiben ahhoz a regisztráció során az érintett hozzájárult, az érintett email címe és neve alapján a Jógastúdió tájékoztatja az érintettet termékeiről, szolgáltatásairól, várható rendezvényeiről, és kapcsolódó szolgáltatásokról (hírlevél), addig, amíg az érintett hozzájárulását a 7. pontban rögzítettek szerint meg nem vonja.

 

4. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

 

a)  Általános Személyes Adatokkal összefüggésben a Jógastúdió kizárólag az alábbi esetekben vesz igénybe adatfeldolgozót:

 

Könyvelési szolgáltatás

A Jógastúdió Balla és Társa Bt (székhely: 1203 Budapest, Határ út 10., fsz.2.) alkalmazza könyvelés céljából, melynek érdekében, a 2.1 pontban megjelölt Általános  Személyes Adatok továbbításra kerülnek a számviteli szolgáltatások teljesítése érdekében, és az azok teljesítéséhez szükséges ideig.

Továbbá, amennyiben az érintett hírlevél küldéséhez hozzájárult, az érintett neve és az email címe Levels Média Kft. (székhely: 9545 Jánosháza, Ifjúság utca 26.) adatfeldolgozó részére kerül átadásra a hírlevél kiküldése érdekében.

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hozhatnak, kizárólag a Jógastúdióval kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Jógastúdió ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.

 

b)  Adattovábbítás lehetősége:

 

SZÉP kártyás fizetés

Jógastúdió biztosítja a SZÉPkártyás fizetés lehetőségét, ezért a fizetés teljesítése érdekében a Jógastúdió (MKB, KHB és OTP) SZÉPkártya kezelő szolgáltatásait veszi igénybe. A SZÉPkártya kezelő cég nem tartja meg, osztja meg, tárolja vagy használja fel az Általános Személyes Adatokat semmilyen más célból. A SZÉPkártyás fizetést biztosító társaság az Általános Személyes Adatokat saját adatvédelmi tájékoztatójában foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli, melyről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító külső társaság alábbi honlapján érhető el: [www.mkb.hu, www.otp.hu, www.khb.hu].

 

Kötelező adattovábbítás

Jogszabályi előírás, jogi eljárás, per és/vagy a Magyarországon vagy az Európai Unión belül működő közjogi hatóságok vagy kormányzati szervek kérésére – a Jógastúdiónak át kell adnia az érintett Személyes Adatait. Továbbá, átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a Jógastúdió által begyűjtött minden és bármilyen Személyes Adatot a Jógastúdió jogosult átadni a jogutód harmadik félnek azzal, hogy arról a jogutódlást megelőző legalább 30 nappal emailen értesít az érintettet.

 

A Jógastúdió az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

5. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

A Jógastúdió adminisztratív, technikai, fizikai és egyéb intézkedéseket tesz a Személyes Adatok védelme érdekében az elvesztés, lopás, visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, átadás, módosítás és megsemmisítés ellen.

 

6. SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSE

 

A Jógastúdió az érintett Személyes Adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett célok teljesítéséhez szükséges ideig őrzi meg, hacsak a jogszabályok nem teszik kötelezővé vagy lehetővé a hosszabb megőrzést.

 

7. ÉRINTETT JOGAI A SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATBAN

 

a) Az érintett kérheti, hogy a Jógastúdió tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az érintett a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, a Jógastúdió (1111 Budapest, Bartók Béla út 34.) címére ajánlott levélben vagy info@amritajoga.hu email címére emailben küldött levélben tájékoztatást kérhet. Az érintett által küldött tájékoztatás kérést a Jógastúdió akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek a Jógastúdió által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

 

b) Az érintett kérheti a Jógastúdió által kezelt Személyes Adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos Személyes Adatok kiegészítését.

 

c)  Az érintett kérheti a Jógastúdió által kezelt Személyes Adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha a Személyes Adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. A törlési kérelem megtagadásáról a Jógastúdió minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes Adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

d)  Az érintett kérheti, hogy Személyes Adatainak kezelését a Jógastúdió korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt Személyes Adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Jógastúdió ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát. A Jógastúdió megjelöli az általa kezelt Személyes Adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes Adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az érintett kérheti, hogy Személyes Adatainak kezelését a Jógastúdió korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt Személyes Adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az érintett továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes Adatainak kezelését a Jógastúdió korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

e)  Az érintett kérheti, hogy a Jógastúdió az érintett által rendelkezésére bocsátott és az érintett által automatizált módon kezelt Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

 

f)  Az érintett tiltakozhat Személyes Adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes Adatok kezelése kizárólag a Jógastúdióra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Jógastúdió vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. A Jógastúdió az érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes Adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes Adatok korábban továbbításra kerültek.

 

Tájékoztatás, helyesbítés, módosítás, törlés, korlátozás, átadás és továbbítás a Jógastúdió1111 Budapest, Bartók Béla út 34. címére ajánlott levélben vagy info@amritajoga.hu email címére emailben küldött levélben kérhető, valamint tiltakozni ugyanezen a módon lehet.

 

8. HOZZÁFÉRÉSEK NYILVÁNTARTÁSA (LOG FILES)

 

Mint ahogy az a legtöbb web oldalon történik, a Jógastúdió bizonyos információkat automatikusan gyűjt össze és tárolja ezeket. Ide tartoznak az Internet Protocol (IP) címek, letöltési típusok (browser), Internet Szolgáltató (ISP), hivatkozási oldalak, operációs rendszer, dátum/idő bélyeg és a belépési folyamat adatai (click stream data). Ezen információt, mely egyéni felhasználó beazonosítására nem alkalmas, a Jógastúdió arra használja, hogy trendeket analizáljon, adminisztrálja az oldalt, a felhasználók oldal-használatát, és földrajzi adatokat gyűjtsön felhasználói bázisáról.

 

9. COOKIES (SÜTIK)

 

A „cookie” egy olyan, kevés szöveget tartalmazó állomány, melyet az érintett számítógépe tárol nyilvántartás céljából. A Jógastúdió oldalán használhat sütiket, és összekapcsolja a sütikben tárolt információkat az érintett beazonosítására szolgáló személyes adatokkal, melyeket a Jógastúdió oldalának használatakor kap az érintettől.

 

A Jógastúdió használhat mind állandó mind átmeneti sütiket. Az ideiglenes sütiket a Jógastúdió azért használja, hogy megkönnyítse internetes oldalain az eligazodást. Az ideiglenes süti lejár, amikor az érintett bezárja az internet keresőt. Az állandó süti hosszabb időre az érintett merev lemezén marad. Az érintett internet keresője “help” fájljában törölheti az állandó sütiket. Ha ezekről a sütikről és kezelésükről az érintett többet kíván megtudni, kérjük, keresse fel a süti forrás web lapját a http://www.cookiecentral.com/ címen.

 

Az érintett tudomásul veszi, hogy ha nem engedélyezi a sütiket, attól még használhatja a Jógastúdió web oldalát, de mozgása a web oldal legtöbb helyén korlátozott lesz.

 

A Jógastúdió kijelenti, hogy egyetlen üzleti partnere sem használ sütiket a Jógastúdió weboldalán.

 

10. KAPCSOLATOK (LINKEK) MÁS WEBOLDALAKHOZ

 

A Jógastúdió webhelye és szolgáltatásai harmadik felek webhelyeinek, termékeinek vagy szolgáltatásainak hivatkozásait tartalmazhatják. Emellett a Jógastúdió szolgáltatásai harmadik felek termékeit vagy szolgáltatásait használhatják vagy kínálhatják. A harmadik felek által begyűjtött adatokra, melyek között például hely- vagy elérhetőségi adatok szerepelhetnek, azok saját adatvédelmi gyakorlata érvényes.

 

11. PANASZ BENYÚJTÁSA ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

 

A jelen szabályzat szerinti adatkezeléssel kapcsolatban az érintettnek jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) panaszt benyújtani.

 

12. VÁLTOZÁSOK JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN 

 
A Jógastúdió fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot (nyilatkozatot) bármikor egyoldalúan módosítsa. A Jógastúdió adatvédelmi szabályzatának (nyilatkozatának) módosítása esetén, a módosított adatvédelmi nyilatkozat mellett a Jógastúdió köteles a módosítás tényéről szóló értesítést is közzétenni webhelyén, illetve stúdiójában.